راهنمای ثبت شخصیت حقوقی متقاضی واحد فرهنگی دیجیتال

راهنمای ثبت حقوقی موسسات غیرتجاری

(ثبت واحد فرهنگی دیجیتال)


1. متقاضی بدون شخصیت حقوقی ثبت شده (در شرف تاسیس)

در صورتی که متقاضیان فاقد شخصیت حقوقی بوده و تاکنون موسسه ای ثبت نکرده اند (یا متقاضی دارای موسسه ای است که تمایلی به تغییر موضوع و اساسنامه ندارد)،باید بعد از طی مراحل اخذ مجوز و تایید کارگروه اقدام به ثبت شخصیت حقوقی بنمایند. انتخاب نوع شخصیت حقوقی (موسسه یا شرکت) برعهده متقاضی بوده و از نظر این مرکز، شرکت یا موسسه تفاوتی با هم ندارند و هر دو واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوند.

متقاضیان ثبت موسسه باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تاسیس (موسسه) را تکمیل و به دبیرخانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند.


فایل اساسنامه موسسه (تاسیس)

فایل صورت جلسه تاسیس (موسسه)

نامه درخواست معرفی نامه

فایل راهنمای تدوین اساسنامه، صورت جلسه تاسیس و نامه درخواست معرفی نامه


نکات:

 • اساسنامه موسسات غیرتجاری مبتنی بر 51 ماده و 10 تبصره می باشد.
 • متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.
 • به همراه اساسنامه و صورت جلسه، یک نسخه نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد. (لطفا از ارسال مدارک غیر مرتبط خودداری نموده در غیر این صورت مرکز هیچگونه مسئولتی در قبال تحویل آن ندارد)
 • در برگه معرفی نامه باید نام ثبت نامی خود در پنل و کد پرونده واحدتان را درج نمایید
 • تمامی مدارک باید پس از تکمیل مطابق راهنمای مذکور، پرینت گرفته شود و پس از امضای تمامی اعضاء به دبیرخانه ارائه شوند
 • متقاضیان در تهران می توانندپرینت مدارک خود را از طریق پست، پیک یا مراجعه حضوری و در دیگر شهرها و استان ها می توانند از طریق پست برای دبیرخانه ارسال نمایند
 • مدارک باید به صورت اصل ارسال شوند، لطفا از ارسال کپی یا نسخه فکس یا اسکن شده مدارک خودداری نمایید
 • به دلیل سخت گیری اداره ثبت و بازگرداندن مدارک دستی، لطفا از تکمیل مدارک به صورت دست نویس و منگنه کردن     آن خودداری نموده و موارد مشخص شده را مطابق راهنما تایپ و تکمیل نمایید
 • موضوع نشر معاف از مالیات است.(معافیت  موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون)
 • نامه تاییدیهمتقاضیان تهران خطاب به اداره ثبت شرکت ها و نامه متقاضیان شهرستان خطاب به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان ایشان صادر می شود؛ لذا باید پس از این مرحله و دریافت تاییدیه با مراجعه به اداره ارشاد خود و ارائه مدارک، نامه مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها را دریافت نمایند
 • پس از انجام مراحل ثبتی در اداره ثبت شرکت ها و اخذ مجوز فعالیت 5 ساله، شما یک واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوید و در طول مدت فعالیت خود، برای ثبت هرگونه صورت جلسه (تغییر آدرس، سرمایه، هیات مدیره و ...) باید ابتدا تاییدیه مرکز را اخذ و سپس اقدام به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نمایید


در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز، می توانند پس از گذشت 4 الی 5 روز کاری نتیجه مدارک خود را دریافت نمایند. (لطفا برای دریافت نتیجه بررسی، از طریق ارسال پیام در پنل کاربری پیگیری نمایید) چنانچه مدارک شما تایید شده باشند، می توانید مدارک ممهور را به همراه نامه تاییدیه دریافت و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید

سایت اداره ثبت شرکت ها:irsherkat.ssaa.ir 

 

2.متقاضی دارای موسسه ثبت شده:

بعد از طی مراحل اخذ مجوز واحدهای فرهنگی دیجیتال و تایید کارگروه، متقاضیانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و موسسه ثبت شده دارند و تغییر موضوع فعالیت و اساسنامه را می پذیرند ، باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تغییر موسسه را تکمیل و به دبیرخانه مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند. 


فایل اساسنامه موسسه (تغییر)

فایل صورت جلسه تغییر (موسسه)

نامه درخواست معرفی نامه

فایل راهنمای تدوین اساسنامه، صورت جلسه تغییر و نامه درخواست معرفی نامه


نکات:

 • اساسنامه موسسات غیرتجاری مبتنی بر 51 ماده و 10 تبصره می باشد.
 • طبق ضوابط، تغییر اساسنامه قبلی به اساسنامه جدید مرکز و پذیرش آن برای همه الزامی است.
 • متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.
 • به همراه اساسنامه و صورت جلسه، یک نسخه نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد.لطفا از ارسال مدارک غیر مرتبط خودداری نموده در غیر این صورت مرکز هیچگونه مسئولتی در قبال تحویل آن ندارد
 • موسساتی که تمایل به حفظ موضوع فعالیت فعلی خود را دارند، می توانند فقط موضوعاتی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد را پس از تایید کارشناسان، در ادامه موضوع فعالیت نشر هم در اساسنامه جدید و هم صورت جلسه اضافه کنند. برای تایید موضوع خود، می توانید آن را در بخش ارسال پیام برای کارشناسان ارسال نمایید.
 • موضوع نشر معاف از مالیات است. (معافیت  موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون) درج موضوعات اضافی بر موضوع نشر مانع از بهره مندی شما از معافیت مالیاتی می گردد.
 • در برگه معرفی نامه باید نام ثبت نامی خود در پنل و کد پرونده واحدتان را درج نمایید.
 • تمامی مدارک باید پس از تکمیل مطابق راهنمای مذکور، پرینت گرفته شده و پس از امضای تمامی اعضاء و مهر موسسه به دبیرخانه ارائه شوند.
 • به دلیل سخت گیری اداره ثبت و بازگرداندن مدارک دست نویس، لطفا از تکمیل مدارک به صورت دست نویس و منگنه نمودن آن خودداری نموده و موارد مشخص شده را مطابق راهنما تایپ و سپس پرینت نمایید
 • متقاضیان در تهران می توانند پرینت مدارک خود را از طریق پست، پیک یا مراجعه حضوری و در دیگر شهرها و استان ها می توانند از طریق پست برای دبیرخانه ارسال نمایند
 • مدارک باید به صورت اصل ارسال شوند، لطفا از ارسال کپی یا نسخه فکس یا اسکن شده مدارک خودداری نمایید
 • نامه تاییدیه متقاضیان تهران خطاب به اداره ثبت شرکت ها و نامه متقاضیان شهرستان خطاب به اداره کا فرهنگ و ارشاد استان ایشان صادر می شود؛ لذا باید پس از این مرحله و دریافت تاییدیه با مراجعه به اداره ارشاد خود و ارائه مدارک، نامه مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها را دریافت نمایند
 • پس از انجام مراحل ثبتی در اداره ثبت شرکت ها و اخذ مجوز فعالیت 5 ساله، شما یک واحد فرهنگی دیجیتال محسوب می شوید و در طول مدت فعالیت خود، برای ثبت هرگونه صورت جلسه (تغییر آدرس، سرمایه، هیات مدیره و ...) باید ابتدا تاییدیه مرکز را اخذ و سپس اقدام به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها نمایید

 

در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز، می توانند پس از گذشت 4 الی 5 روز کاری نتیجه بررسی مدارک خود را دریافت نمایند. (لطفا برای دریافت نتیجه بررسی، از طریق ارسال پیام در پنل کاربری پیگیری نمایید) چنانچه مدارک شما تایید شده باشند، می توانید مدارک ممهور را به همراه نامه تاییدیه دریافت و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید

سایت اداره ثبت شرکت ها: irsherkat.ssaa.ir

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.